เงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

1. สมาชิกเว็บไซต์ สามารถลงประกาศซื้อขายสินค้าได้ฟรี
2.ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
หรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ
3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน
การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
4.หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการลบข้อความของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
>